کنفرانس مطبوعاتی مشترک اتاق تجارت وسرمایه گذاری,صنعت کاران,اتحادیه بانک های افغانستان و صرافان پیرامون آزاد سازی پول های منجمد شده و تسهیل انتقال پول های تجارتی