کلیپ کوتا از ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نمایندگان اتحادیه تانکداران و عرضه کننده گان نفت و گاز مایع