بسته‌ی تصویری ازفعالیت های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در یک هفته