کلیپ تصویری معرفی اعضای فعال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و فعالیت های تجاری - اقتصادی آنها