جلسه مشترک تاجران افغانستان - ازبیکستان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری برگزار شد

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به هدف توسعه تجارت میان افغانستان و کشور های منطقه، جلسه مشترک تاجران افغانستان- ازبیکستان را با اشتراک محترمان: خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق، خواجه یادگار شاد مانوف سفیر ازبیکستان در افغانستان، خانجان الکوزی، محمد داوود یوسفزی و ذکریا بریالی اعضای هیات مدیره اتاق، میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، سید جمیل سادات رئیس اتاق کابل، محمد انورعارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل اتاق و جمعی از مسوولان سکتورهای ادویه، مواد غذایی و نفت و گاز دو کشور، در تالار کنفرانس های اتاق برگزار نمود.

محترم خیرالدین مایل، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای خواجه یادگار شاد مانوف و اشتراک کنندگان این جلسه،‌ کشور ازبیکستان را دوست قدیمی دارای مشترکات دینی و فرهنگی و همچنان روابط ترانزیتی، تجارتی، صنعتی و سیاسی با افغانستان عنوان کرده و بر تحکیم روابط تجارتی و ترانزیتی بیشتری میان دو کشور تاکید کرد.

آقای مایل، وضعیت فعلی افغانستان را زمینه خوبی برای سرمایه گذاری دانسته و از تاجران ازبیک خواست که با استفاده از فرصت های موجود با تاجران افغان در سکتورهای مختلف به ویژه استخراج معادن و میکانیزه سازی زراعت سرمایه گذاری مشترک نمایند.

محترم خواجه یادگارشاد مانوف، ضمن قدردانی از هیات رهبری اتاق بابت تدویر این نشست، افغانستان را دوست خوب در زمینه تجارت و ترانزیت با ازبیکستان خطاب کرده و برگزاری چنین جلسات را زمینه خوبی در جهت گسترش روابط تجارتی - اقتصادی و همچنان مستحکم سازی روابط سیاسی میان دو کشور خواند. وی، از ایجاد تسهیلات بیشتر در قسمت صدور ویزه برای تاجران افغان نیز خبر داد.

محترمان خانجان الکوزی، داوود یوسفزی و ذکریا بریالی، در رابطه به فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان به تاجران ازبیک معلومات مفصل ارایه کردند و خواهان تسهیلات بیشتری در قسمت صدور ویزه، تجارت و ترانزیت گردیدند. آنان روی ایجاد یک دهلیز معیاری زمینی که تمام تولیدات داخلی دو کشور به گونه سریع در آن صادر و وارد گردند، تاکید نمودند.

محترم میرویس هوتک، در رابطه به اهمیت روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور صحبت نموده و به ایجاد تسهیلات بیشتر در زمینه روابط تجاری - اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد. وی، برگزاری نمایشگاه های مشترک، فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری مشترک برای تاجران دو کشور و امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق های تجارت افغانستان و ازبیکستان را در زمینه توسعه تجارت و تحکیم روابط دو کشور مهم خواند.

یکشنبه، ۲۰ حوت ۱۴۰۲