اشتراک هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری در کنفرانس«گروپ هماهنگی افغانستان» که در شهر استانبول برگزار شد

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان و محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، در کنفرانسی  که تحت عنوان «گروپ هماهنگی افغانستان» با اشتراک نمایندگان مؤسسات و سازمان های بین‌المللی همکار افغانستان، بانک جهانی، ملل متحد، اتحادیه اروپا، رهبری سکتور خصوصی افغانستان و سایر حمایت کننده های مالی پروژه های توسعوی افغانستان، در شهر استانبول ترکیه برگزار شده بود، اشتراک ورزیده و نظریات سکتور خصوصی کشور را در رابطه به وضعیت فعلی و فرصت های موجود، ابراز داشتند.

این گنفرانس که از سوی نهادهای حمایت کننده مالی پروژه های توسعوی در افغانستان، تدویر یافته بود، وضعیت عمومی و اقتصادی افغانستان طی سال گذشته، چالشها و فرصت های موجود را مورد بحث و ارزیابی قرار داده به ادامه کمک های خود در قبال پروژه بزرگ و منظقوی و همچنان حمایت از سکتور افغانستان تأکید نمودند.

محترم توکل احمدیار، در رابطه به وضعیت موجود سکتور خصوصی افغانستان، وضعیت پروژه های انکشافی، فعالیت نهادهای بین‌المللی در عرصه های مختلف و فرصت های موجود سرمایه گذاری در کشور صحبت کرده و ضمن ابراز خوشبینی از فرصت های موجود سرمایه گذاری و رشد نسبی تجارت به ویژه افزایش صادرات افغانستان به مقایسه سال های قبل؛ از نهاد های حمایت کننده مالی افغانستان خواست تا پروژه ها و فعالیت های خود را مجدداً آغاز نمایند، تا کشور به ترقی و انکشاف اقتصادی دست یافته و زمینه اشتغال برای مردم افغانستان فراهم گردد.

محترم محمد یونس مهمند، در رابطه به فرصت های موجود تجاری و سرمایه گذاری در افغانستان صحبت کرده، تامین امنیت سرتاسری، از بین رفتن فساد اداری و منع کشت کوکنار را از موضوعات اساسی در جهت سرمایه گذاری و تطبیق پروژه های بزرگ و زیربنایی کشور دانست. وی، همچنان از نهاد های حمایت کننده مالی و سازمان های بین‌المللی تقاضا به عمل آورد که با استفاده از فرصت موجود به تطبیق پروژه های توسعوی در افغانستان ادامه دهند.

همچنان در این گنفرانس، مسوولان و نمایندگان نهاد های بین‌المللی و حمایت کننده های مالی در پروژه های توسعوی و منطقوی، پیرامون موضوعات مختلف مربوطه شان صحبت نموده و بر ادامه کمک هایشان در زمینه تطبیق پروژه های توسعوی و اقتصادی تأکید کردند و مشخصاً بانک جهانی از آغاز کار پروژه «کاسا 1000» در سال روان میلادی نیز خبر دادند.

پنجشنبه، ۱۷ حوت ۱۴۰۲