ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با اعضای اتحادیه تصفیه نمک

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترم محمد انورعارفی معاون پالیسی و تخنیکی ریاست هیات عامل اتاق با اعضای رهبری اتحادیه تصفیه نمک ملاقات کرده و مشکلات شان را در بخش های استخراج و تصفیه نمک استماع نمود.

اعضای رهبری اتحادیه تصفیه نمک، ضمن یادآوری از ایجاد شرکت سهامی بزرگ در قسمت تصفیه نمک در آینده نزدیک، عدم مکان مناسب و معیاری جهت شستشو و تصفیه نمک را از مشکلات عمده خود دانسته و از معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواستند تا با رهبری وزارت معادن و پترولیم در قسمت تهیه زمین برای ساخت مکان های معیاری پروسس نمک و ایجاد تسهیلات لازم جهت تاسیس شرکت سهامی، صحبت نماید.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن قدردانی از ایجاد شرکت بزرگ سهامی از سوی تاجران و تولیدکنندگان نمک، مشکلات شان را استماع نموده، از آنها خواست تا تمامی موضوعات و مشکلات شان را به شکل کتبی به اتاق بسپارند، تا اتاق موضوع تهیه زمین برای پروسس و شستشوی نمک را با رهبری وزارت معادن و پترولیم شریک ساخته و راه حل مناسب را جستجو نماید.

سه شنبه، 8 حوت 1402