ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با وارد کنندگان مواد نفتی

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حضور داشت محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، با واردکنندگان مواد نفتی کشور ملاقات کرده و پیرامون مشکلات مالیاتی شأن بحث و گفتگو نمود.

واردکنندگان مواد نفتی، مشکلات شانرا در قسمت افزایش مالیات بالای تانک های تیل از سوی ریاست عواید وزارت مالیه، بلند بردن صفایی و تکس لوحه ها از سوی شاروالی کشور  به مقایسه سالهای گذشته، بلند بودن کرایه جایدادها و نبود نرخ ثابت اسعار پولی را یادآوری کرده و خواهان همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات شأن گردیدند.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به واردکنندگان مذکور، چرخش اقتصادی یک نظام را وابسته به اخذ مالیات عنوان کرده و از واردکنندگان مواد نفتی خواست تا مالیه خویش را به وقت معین آن پرداخت نمایند. وی، از وارد کنندگان مواد نفتی خواست تا مشکلات و پیشنهادات شانرا به شکل کتبی با اتاق شریک سازند تا اتاق در هماهنگی با نهاد های ذیربط حکومتی در قسمت رفع مشکلات شان گام های عملی را بردارند.
 
معاون اول اتاق، طی صحبت های تلیفونی با رئیس عمومی گمرکات مشکلات واردکنندگان مواد نفتی را در میان گذاشته و خواهان همکاری همه جانبه وی در قسمت حل مشکلات وارد کنندگان مذکورگردید.

دوشنبه، ۷ حوت ۱۴۰۲