ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نمایندگان شرکت های تولید کانکریت

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، درحضور داشت محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، با محترم بهایی جان و تیم همراه شان در دفتری مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون ایجاد اتحادیه برای شرکت های تولید کانکریت بحث و گفتگو نمود.

محترم بهایی، روی ایجاد یک اتحادیه ای که در آن تمام فعالیت های کاری شرکت های تولیدی کانکریت به گونه معیاری و استندرد که در مطابقت با استندرد های ساختمانی کشور و منطقه قرار داشته باشد، تاکید کرده و از هیات رهبری اتاق خواست تا در ایجاد اتحادیه مذکور با ایشان همکاری نماید.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای بهایی و تیم همراه شان، نقش تولید کانکریت را در اعمار ساختمان ها و ساخت شاهراه ها مهم خوانده و در این راستا از ایجاد یک اتحادیه مطابق به قانون کشور استقبال نمود. وی، از نمایندگان شرکت های تولیدی کانکریت خواست که تا در قسمت ایجاد اتحادیه تحت نظر اتاق اقدام نموده و نمایندگان شان را به شکل کتبی به اتاق معرفی نمایند. اقای مهمند از همکاری همه جانبه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این زمینه اطمینان داد.

یکشنبه، ۲۲ دلو ۱۴۰۲