کنفرانس شناسایی چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر و بامیان در شهر چاریکار برگزار شد

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی، شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، سید پرویز سادات هوفیانی عضو هیات مدیره و میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، در حالیکه محترم نظیرآغا نوری رئیس اتاق پروان و سایر اعضای رهبری این اتاق و سایر اتاق های نامبرده، تاجران و سرمایه گذاران ولایات مختلف نیز حضور داشتند، در کنفرانس «شناسایی چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر و بامیان» که در شهر چاریکار برگزار شد، اشتراک ورزیدند.

در آغاز، محترم میرویس هوتک، ضمن اظهار خوش آمدید به هیات رهبری اتاق مرکز و اتاق های ولایتی، نمایندگان سکتور خصوصی و تمام اشتراک کنندگان این نشست، به اهمیت جغرافیایی، زراعتی، صنعتی، معادن، منابع طبیعی و گردشگری ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر و بامیان اشاره کرده، از رهبری اتاق های ولایتی فوق الذکر، تاجران و سرمایه گذاران آن ولایات خواست تا چالشها و موانع فرا راه فعالیت های سکتور خصوصی و همچنان فرصت های موجود را شناسایی کرده و تلاش نمایند با توجه به وضعیت اقتصادی و جغرافیایی ولایات متذکره در هماهنگی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و ادارات ذیربط حکومتی، در قسمت رفع چالشها و استفاده از فرصت های موجود در جهت توسعه تجارت، رشد تولیدات داخلی، استفاده از منابع طبیعی و سیاحتی و شکوفایی این ولایات تلاش اعظمی خود را بخرج دهند. وی، هرنوع آمادگی و همکاری ریاست هیات عامل اتاق مرکز را در این زمینه وعده سپرد.


رهبری اتاق های ولایتی پروان، کاپیسا، پنجشیر و بامیان مشکلات عمده شانرا در قسمت نبود پارک های صنعتی، عدم دسترسی به قرضه های کوچک و متوسط، نبود سرد خانه برای میوه های تازه و سبزی، نبود انرژی برق کافی و غیره یادآوری کرده و روی ایجاد فرصت های بیشمار در سکتورهای زراعت، صنعت، استخراج معادن، صنایع دستی و خدمات سیاحتی این ولایات تأکید نموده و از رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواستند تا در هماهنگی با رهبری حکومت در قسمت رفع مشکلات فوق الذکر و استفاده از فرصت ها همکاری نمایند.

محترم محمد یونس مهمند، از رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری پروان بابت تلاش های شان در زمینه تدویر چنین کنفرانس قدردانی کرده و با یادآوری از تلاش های همیشگی اتاق در قسمت حل مشکلات تجارتی، مالیاتی، ترانزیتی، ترانسپورتی، گمرکی و حمایت از تولیدات و محصولات داخلی کشور، با توجه به فرصت های بی شمار در سکتور زراعت به ویژه رشد محصولات زراعتی و باغداری و روی ساخت سردخانه های بزرگ و معیاری با همکاری سرمایه گذاران و تاجران در این ولایات تاکید ورزید.

آقای مهمند، از اعضای هیات رهبری اتاق های ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر و بامیان خواست که طی جلسات منظم شان در مورد چالشها و فرصت های موجود شان بحث نموده و نتایج آنرا با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شریک سازند تا در هماهنگی با ادارات ذیربط حکومتی روی رفع مشکلات و استفاده از فرصت های موجود تلاش صورت گیرد. وی افزود که حکومت همواره از پیشنهادات خوب اتاق استقبال نموده و در قسمت رفع مشکلات تاجران و سرمایه گذاران همکاری خوب داشته است.

معاون اول اتاق، به مشکلات و فرصت های ولایات کاپیسا، پنجشیر و بامیان نیز اشاره کرده و هرنوع همکاری اتاق را در حمایت از سکتور خصوصی این ولایات وعده سپرد.

محترم خیرالدین مایل، در رابطه به اهمیت ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر و بامیان صحبت نموده و نقش این ولایات را در رشد تولیدات زراعتی، باغداری، صنعت، معادن و توریزم مهم خواند. وی، از تاجران و سرمایه گذاران این ولایات خواست، با استفاده از امکانات موجود در سکتورهای مختلف سرمایه گذاری نمایند.

آقای مایل، روی استفاده از کدرهای جوان کشور در عرصه های مختلف انکشاف تجارت، زراعت و سایر بخش های تولیدی کشور تأکید ورزیده، از حمایت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در زمینه حل مشکلات و همچنان رشد و ارتقای ظرفیت اتاق های ولایتی مذکور وعده همکاری همه جانبه نمود.

پنجشنبه، 19 دلو 1402