رهبری سکتور خصوصی مقدار ۸۰۰۰ لیتر مواد نفتی را با شاروالی کابل کمک کرد

رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری به منظور پشتیبانی و حمایت از فعالیت های شاروالی کابل به مقدار ۸۰۰۰ لیتر مواد نفتی را به معینیت خدمات شهری شاروالی کابل کمک کرد.

محترم محمد یونس مهمند معاون‌ اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حضورداشت محترم محمد انور عارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل در نشست که با محترم مولوی خالد سجستانی معین خدمات شهری شاروالی کابل و همکاران شان داشت، ضمن ارائه معلومات در رابطه به مساعدت مواد نفتی از سوی تاجران کشور به شاروالی کابل معلومات ارائه کرده افزود: تاجران مطرح کشور به هدف قدردانی از فعالیت های شاروالی کابل مقداری مواد نفتی را به این نهاد کمک کرده اند که این شرکت ها شامل: یما پترولیم ۲۰۰۰ لیتر تیل، احمدیار گروپ ، سلیمان خیل، عزت الله، مایل آغا، مومن ضیایی و آرمان پترول هر کدام به مقدار ۱۰۰۰ لیتر تیل میباشند و به شاروالی کابل کمک کردند.

آقای مهمند، از تلاش های رهبری شاروالی کابل به ویژه در قسمت اتخاذ تدابیر پیش گیرانه این نهاد از وقوع حوادث ناشی از بارش برف روز گذشته و تطبیق پروژه های عام المنفعه قدردانی کرده، وعده سپرد تا تاجران و سرمایه گذاران کشور را تشویق به همکاری با شاروالی کابل در راستای تطبیق پروژه های شهری نمایند.

معین خدمات شهری، ضمن تشریح برنامه های انکشافی شاروالی کابل، از حمایت ها و  کمک های رهبری سکتور خصوصی کشور استقبال کرده و این را گامی مثبت در قسمت تشویق کارکنان شاروالی کابل جهت تلاش های بیشتر شان دانست.

یکشنبه، ۱۵ دلو ۱۴۰۲