واردکنندگان و صادرکنندگان میوه تازه، مشکلات شانرا با رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری مطرح نمودند

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق و محترم محمد انورعارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل اتاق، با واردکنندگان و صادرکنندگان میوه تازه ملاقات کرده و پیرامون تعیین افزایش محصولات گمرکی بالای سیب وارداتی بحث و گفتگو نمود.

محترم محمد یونس مهمند، افزایش محصولات گمرکی بالای سیب کشورهای همسایه را زمینه خوبی برای حمایت و تقویت دهاقین و همچنان رشد زراعت کشور دانسته و از صادرکنندگان میوه تازه کشور خواست تا مطابق به نرخ روز سیب های خویش را در بازار عرضه بنمایند، تا از افزایش نرخ سیب در بازار و واردات سیب کشورهای خارجی جلوگیری صورت گیرد.

محترم الکوزی، روی حمایت از تولیدات داخلی تاکید کرده و از صادرکنندگان و واردکنندگان خواست که توازن را در تجارت خویش در نظر بگیرند تا هردو جانب متضرر نشوند. وی، همچنان به مسوولان هیات عامل اتاق وظیفه سپرد تا میزان ذخایر سیب کشور را بررسی کرده و در نشست پیش رو با در نظرداشت ذخایر موجود سیب کشور و نیازمندی بازار، در مورد افزایش تعرفه سیب واراداتی تصمیم اتخاذ گردد.

در اخیر صادرکنندگان و واردکنندگان به نوبه خویش مشکلات و پیشنهادات شانرا در قسمت افزایش محصولات گمرکی بالای سیب های خارجی با رهبری اتاق شریک ساخته و خواهان همکاری اتاق جهت یک راه حل مناسب در این زمینه گردیدند.

یکشنبه، ۸ دلو ۱۴۰۲