ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری با واردکنندگان ماشین آلات زراعتی

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره و محترم احمدشاه حکیمی معاون اول اتاق کابل با تعدادی از واردکنندگان ماشین آلات زراعتی ملاقات کرده و مشکلات شان را استماع نمود.

وارد کنندگان ماشین آلات زراعتی،  مشکلات شان را در قسمت بلند بودن تعرفه گمرکی روی وسایل زراعتی به ویژه تراکتور و تریشل های وارداتی، با رهبری اتاق شریک ساخته و خواهان کاهش تعرفه گمرکی و تعیین تعرفه به اساس انوایس خرید از سوی معینیت گمرکات گردیدند.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن استماع مشکلات تاجران ماشین آلات زراعتی و با تاکید روی اهمیت زراعت در کشور، از آنها خواست که مشکلات شان را به شکل کتبی به اتاق بسپارند تا در هماهنگی با معینیت گمرکات وزارت مالیه در جهت حل آن تلاش صورت گیرد.

محترم خانجان الکوزی، در رابطه به تعیین تعرفه گمرکی روی ماشین آلات زراعتی در گذشته معلومات مفصل ارائه کرده و در مورد تعیین تعرفه، مطابق به قیمت انوایس خرید تاکید کرد.

شنبه، 8 دلو 1402