تعهد حکومت پاکستان به رفع بخشی از مشکلات موجود ترانزیتی تاجران افغان در بندر کراچی

در نتیجه مذاکرات اخیر که میان هیات تجارتی افغانستان و مقامات حکومت پاکستان صورت گرفت، حکومت پاکستان به رفع بخشی از مشکلات موجود ترانزیتی در بندر کراچی پاکستان موافقت نمود.

چنانچه در نشستی که روز جمعه مورخ 26 عقرب سال روان میان هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه و گذاری افغانستان، محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق و رئیس اتاق مشترک افغان – پاک و میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق در حضور داشت تعدادی از تاجران افغان با محترم محمد صالح احمد فاروقی معین وزارت تجارت پاکستان صورت گرفت، علاوه بر بحث روی توسعه تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری های مشترک میان سکتور خصوصی دو کشور، آقای صالح احمد فاروقی از تعهد حکومت پاکستان در قسمت رفع محدودیت تضمین بانکی و 10 فیصد تکس بر اموال ترانزیتی تاجران افغان و همچنان اجازه انتقال حدود 90 درصد از کانتینر های متوقف شده در بندر کراچی، به هیات رهبری اتاق خبر داد.

محترم محمد یونس مهمند و محترم خانجان الکوزی، به نمایندگی از اتاق تجارت و سرمایه و گذاری افغانستان و سکتور خصوصی کشور صحبت نموده و ضمن ابراز سپاس از اقدام پاکستان در زمینه رفع مشکلات موجود تاجران افغان در بندر کراچی پاکستان، آنرا یک گام مهم در جهت توسعه روابط ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور دانسته و اظهار امیدواری نمودند که تاجران افغان در آینده با همچو مشکلات مواجه نگردند.

جمعه، 26 عقرب 1402