سفر هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه و گذاری به پاکستان، به منظور حل مشکلات ترانزیتی تاجران کشور

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق و رئیس اتاق مشترک افغان – پاک و محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق با حضور داشت تعدادی از تاجران افغان طی سفر رسمی که تحت ریاست سرپرست محترم وزارت صنعت و تجارت افغانستان به پاکستان داشتند، در نشستی به نمایندگی از سکتور خصوصی کشور با محترم محمد صالح احمد فاروقی معین وزارت تجارت پاکستان، مشکلات ترانزیتی تاجران افغان در بندر کراچی و نگرانی آنان را با مقامات پاکستانی شریک ساخته و خواهان حل مشکل مذکور گردیدند.

در این نشست، هیات رهری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان محترمان: مهمند و الکوزی، در رابطه به مشکلات ترانزیتی تاجران افغان در بندر کراچی پاکستان که در نتیجه باعث توقف بیش 3000 کانتینر از کالاهای تجارتی افغانستان در این بندر و هزینه هنگفت مالی برای تاجران افغان گردیده است، صحبت نموده و از مقامات پاکستانی خواستند تا هرچه زودتر کانتینر های متوقف شده را بدون پرداخت جرایم مالیات رها سازند. ایشان همچنان پیشنهاد نمودند تا به منظور رفع چالشهای موجود ترانزیتی و ایجاد تسهیلات بیشتر روی یک میکانیزم عملی و مناسب از سوی دو کشور کار صورت گیرد تا همچو مشکلات در اینده ایجاد نشود.

معین وزارت تجارت پاکستان، بعد از استماع صحبت های هیات رهری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اطمینان داد تا در نشست های بعدی که قرار است فردا و پس فردا با حضور سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و مقامات حکومت پاکستان برگزار شود، روی حل موضوعات فوق الذکر بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

چهارشنبه، 24 عقرب 1402