هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با یکتن از سرمایه گذاران کشور سلواکیا ملاقات کرد

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق در حالیکه محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره و محترم میروس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق نیز حضور داشتند با محترم جان میریامس تاجر و سرمایه گذار کشور سلواکیا، ملاقات کرده و روی بهبود روابط تجارتی میان افغانستان و سلواکیا، ایجاد انجمن تجاری مشترک میان تاجران دو کشور و ایجاد مراکز صحی معیاری بحث و گفتگو کرد.

محترم مهمند، تشریف  آوری آقای جان میریامس، را به افغانستان خوش آمدید گفته و فرصت های موجود تجارت و سرمایه گذاری در کشور را تشریح کرد. وی، ایجاد انجمن تجاری مشترک میان تاجران دو کشور را به هدف استفاده از فرصت های تجاری مهم خوانده و از آقای جان میریامس خواست تا در این زمینه تلاش نماید.

محترم خان محمد سرفراز باز، جلب سرمایه گذاری خارجی به کشور را از اولویت های حکومت و رهبری سکتور خصوصی افغانستان دانسته و روی همکاری های همه جانبه اتاق در راستای تشویق تاجران کشور های خارجی در ایجاد سرمایه گذاری های مشترک تأکید کرد.

آقای جان میریامس، از شرایط موجود امنیتی و فرصت های تجاری در افغانستان ابراز خرسندی کرده و از همکاری های خویش در زمینه تشریح فرصت های تجاری افغانستان به تاجران اروپایی اطمینان داد.

دوشنبه، ۲۷ سنبله ۱۴۰۲