ملاقات رئیس دارالانشای هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه با مسوولان (نهاد بی طرف یک صد)

محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه افغانستان با محترمان: انجینر عبدالهادی، انجینرکبیر محسنی، انجینر رحمتی ځاځی و انجینر عبدالله نوابی از مسوولان «نهاد بی طرف یک صد» در دفتر دارالانشان هیات مدیره اتاق ملاقات کردده و پیرامون همکاری های مشترک بحث و گفتگو نمود.

آقای عبدالهادی، در رابطه به «نهاد بی طرف یکصد» که متشکل از کدر های تخصصی ورزیده می باشد معلومات مفصل ارایه نموده، همکاری این نهاد را در راستای تشویق تاجران افغان مقیم کشورهای خارجی جهت سرمایه گذاری در افغانستان و همچنان همکاری متخصصین تخنیکی نهاد متذکره را در سکتور مختلف به ویژه صحت، صنعت و زراعت ابراز داشته و خواهان همکاری اتاق در قسمت معرفی «نهاد بی طرف یکصد» با مسوولان ادارات سکتوری حکومت گردید.

آقای باز، ضمن اظهار خوش آمدید به مسوولان «نهاد بی طرف یکصد»، استقبال از ورود نمایندگان این نهاد و برنامه های کاری آن، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را پل ارتباط میان سکتور خصوصی و دولت دانسته و از همکاری اتاق در قسمت ملاقات با مسوولان ادارات سکتوری حکومت وعده نمود. وی، از مسوولان نهاد بی طرف یک صد خواست تا تصویر اصلی افغانستان را در زمینه امنیت سرتاسری، از بین رفتن فساد اداری و فرصت های موجود سرمایه گذاری، به جهانیان معرفی نمایند.

سه شنبه، ۲۱ سنبله ۱۴۰۲