ملاقات رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نماینده ویژه بنیاد آغا خان در بخش توسعه اقتصادی

محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، در حالیکه محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل نیز حضورداشت با محترم آشیف نماینده ویژه بنیاد آغاخان در بخش توسعه اقتصادی، دیدار نمود.

آقای عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به نماینده ویژه بنیاد آغا خان، از تطبیق پروژه های  بنیاد آغا خان در سراسر کشور یادآوری نموده و نقش این پروژه ها را در قسمت ایجاد کار به مردم، رشد اقتصاد و ساخت زیربناها، ارزنده تلقی نمود.
آقای عطایی، تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی از جمله: استخراج معادن، تولید انرژی برق، میکانیزه شدن زراعت و تطبیق پروژه های بزرگ در بخش صحت را، عناصر اساسی رشد اقتصادی عنوان کرده و از نماینده بنیاد آغا خان خواست تا در بخش پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری نماید.

محترم آشیف، بعد از استماع صحبت های رئیس هیات عامل اتاق، از کارکردهای اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان در جهت حمایت از سکتور خصوصی قدردانی نموده و در رابطه به پروژه های دست داشته خویش معلومات ارائه کرد. وی، از تعهد خویش در زمینه تطبیق پروژه های زیر بنایی در آینده نزدیک اطمینان داد.