نشست رئیس هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری با مسوولان سازمان اسلامی امنیت غذایی به گونه آنلاین برگزار شد

محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، در نشستی مقدماتی که از سوی محترم ادبولا منافی متاولو، مسوول هماهنگی سازمان اسلامی امنیت غذایی، و همکاران شان، راه اندازی شده بود اشتراک کرده و پیرامون ایجاد هماهنگی های بیشتر و همکاری اتاق در جهت راه اندازی کنفرانس اقتصادی در آینده نزدیک، بحث و تبادل نظر نمود.
 
آقای عطایی، از اقدام نیک سازمان اسلامی امنیت غذایی در قسمت راه اندازی کنفرانس اقتصادی، استقبال نموده و در رابطه به فعالیت های اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، مراودات و تفاهمنامه ها با سازمان های بین المللی و دستاوردهای اتاق معلومات ارائه کرد.
 
رئیس هیات عامل اتاق، از همکاری های همه جانبه اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان در قسمت معرفی تاجران و سرمایه گذاران علاقمند به اشتراک در این کنفرانس، پیشنهاد موضوعات محوری برای اقتصاد کشور و برخی مسایل دیگر اطمینان داد.
 
قابل یادآوریست، راه اندازی کنفرانس سازمان اسلامی امنیت غذایی، برای تحکیم روابط اقتصادی، جلب سرمایه گذاری در بخش ساخت زیربنا ها، تسریع روند تجارت و معیاری سازی خدمات تجارتی کشور با جهان به ویژه آسیای میانه موثر تلقی گردیده و نقش بارز دارد.