ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بامسوولان دفتر یوناما در کابل

هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، خانجان الکوزی و احمدضیا عظیمی شینوزاده اعضای هیات مدیره، احمدشاه حکیمی معاون اول اتاق تجارت وسرمایه گذاری کابل، با حضور داشت مسوولین اتحادیه های قالین، جلغوزه، نمایندهای کام ایر و بشیرنوید گروپ، با محترم آتول گوپتا مدیر هماهنگی برنامه های دفتر یوناما درکابل،  محترمه دانی بوگس مدیر کمیته سیاسی ومحترمه جولینی لینکی مدیر امور برنامه های یوناما در هوتل کابل سرینا ملاقات کرده و پیرامون چالشهای سکتور خصوصی در افغانستان و همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست روی مشکلات و چالش های  فرا راه تجارت و سرمایه گذاری، جلب سرمایه گذاری ها در قسمت استخراج معادن، آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان، جلب کمک ها برای اعمار زیر بنا ها، حمایت از سکتور خصوصی و همکاری های لازم در این زمینه  بحث صورت گرفت.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به مسوولان دفتر یوناما و قدر دانی از کمک های بشردوستانه این دفتر، از فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان به ویژه استخراج معادن یادآور شده، گفت: معادن ذغال سنگ باید به گونه معیاری استخراج گردد و از آن برای تولید انرژی استفاده شود و در این زمینه به کمک های فنی و تخنیکی شما نیازمندیم. وی همچنان افزود: ما در پهلوی امداد های بشردوستانه به کمک های بینادی شما در قسمت اعمار زیربناها، تولید انرژی برای رشد صنعت ضرورت داریم تا بتوانیم افغانستان را از کشور وارداتی به کشور صادراتی مبدل سازیم.

محترم خانجان الکوزی، در رابطه به مشکلات سکتور خصوصی در گذشته، مشکلات بانکی افغانستان و انتقال پولی تاجران، منجمد ماندن پول های مردم افغانستان از سوی جامعه جهانی و مشکلات صدور ویزه به تاجران افغان و برخی از چالش های موجود صحبت نموده و همکاری دفتر یوناما را در حل آن مهم توصیف کرد.

محترم خان محمد سرفراز باز، مشکلات صرافان افغان را یادآوری کرده افزود: امروزه بیشتر از 90 درصد مراودات پولی و داد وستد تجارتی از طریق خدمات پولی صرافان صورت میگیرد و این کار را صرافان داخلی انجام میدهند. وی از مسوولان یوناما خواست تا در زمینه رفع مشکلات صرافان همکاری های خویش را داشته باشند.

محترم آتول گوپتا مدیر هماهنگی برنامه های یوناما و تیم همراه شان به اهمیت موضوعات اقتصادی و کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان تأکید کرده گفتند: مسایل اقتصادی افغانستان برای ما همیشه در اولویت قراردارد. ما صرف با کمک های بشردوستانه اکتفا نکرده، بلکه تلاش می ورزیم تا فعالیت های زیربنایی را بیشتر سازیم.

خانم دانی بوگس مدیر کمیته سیاسی ومحترمه جولینی لینکی مدیر امور برنامه های یوناما در صحبت های خود گفتند: ما منحیث جامعه بین المللی همیشه تلاش می کنیم تا با جوانب مختلف دخیل در قضیه افغانستان صحبت نمایم تا باشد راه حل های خوبی به مشکلات متذکره پیدا شود.