تفاهمنامۀ سه جانبه همکاری میـان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، شرکت هوایی کام ایر و اتحادیه ملی جلغوزه افغانستان به امضا رسید

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به منظور افزایش صادرت از طریق دهلیز هوایی به کشور های خارجی در همکاری با وزارت صنعت و تجارت و همچنان سایر ادارات ذیربط حکومت، روند صادرت از طریق دهلیز هوایی را مجدداً آغاز نمود. به این هدف تفاهمنامه سه جانبه همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، شرکت هوایی کام ایر و اتحادیه ملی جلغوزه افغانستان با حضورداشت محترمان محمد یونس مهمند معاول اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل، خانجان الکوزی و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات مدیره اتاق، دلدار ځدران رئیس اتحادیه ملی جلغوره و  سهراب امینی معاون ریاست تجارتی کام ایر به امضا رسید.

محترم محمد یونس مهمند از روند انتقال جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به کشور چین استقبال نموده، گفت: اتاق همیشه تلاش مینماید که سکتور خصوصی کشور را در راستای افزایش صادرات تشویق و حمایت کند و به این منظور روی استفاده از منابع داخلی و انتقال از طریق دهلیز هوایی توسط شرکت های هوایی کشور تاکید ورزید.

 وی همچنان از تلاش صادرکنندگان جلغوزه و همکاری خوب شرکت هوایی کام ایر یادآوری کرده  گفت: ما از رهبری شرکت هوایی کام ایر بابت همکاری های همیشگی شان در قسمت انتقال اموال صادراتی افغانستان با نرخ مناسب به کشور های دیگر، قدردانی مینمائیم.

این تفاهمنامه توسط محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترم سهراب امینی معاون ریاست تجارتی شرکت هوایی کام ایر و محترم دلدار ځدران رئیس اتحادیه ملی جلغوره افغانستان به امضاء رسید.

قابل ذکر است که بر اساس تفاهمنامه مذکور، انتقال فی کیلو جلغوزه از طریق دهلیز هوایی از مسیر کابل – دبی و دبی – شانگهای، مبلغ 3.5 دالر امریکایی صورت خواهد گرفت.

همچنان به اساس تفاهمنامه قبلاً امضاء شده میان اتاق و شرکت کام ایر، انتقال اموال صادراتی از طریق دهلیز هوایی بالای یک تن (به جز از زعفران) از کابل الی دهلی یک دالر و از کابل الی دبی 1.5 دالرصورت خواهد گرفت.