نشست هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با صادرکنندگان جلغوزه

این نشست به اشتراک محترمان: خانجان الکوزی عضو هیات مدیره، میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل، میرزمان پوپل مسوول انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق، حاجی محمد داوود شریفی رئیس هیات عامل کام ایر، حاجی دلدارځدران رئیس اتحادیه جلغوزه و جمعی از تاجران جلغوزه، در دفتر مرکزی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار گردید.

در نخست، محترم خانجان الکوزی، به مسوولان صادرکننده جلغوزه گفت: مارکیت برای صادرات جلغوزه فراهم است و ما باید به یک مارکیت اکتفا نکنیم، کوشش کنیم تا سایر مارکیت ها را برای صادرات خود جستجو نماییم و یک پلان منظم داشته باشیم تا اموال ما به نام کشور ما در ممالک خارجی صادر گردند و حکومت باید در این راستا با ما همکاری نماید تا هر چی بیشتر اموال تاجران ما به خارج صادر گردند.
 
 بعداً دلدارځدران، مشکلات موجود صادرکنندگان جلغوزه را بیان داشته و از رهبری اتاق خواست تا در زمینه حل آن به ویژه در قسمت هماهنگی با شرکت های هوایی همکاری نماید تا اموال تاجران را به قیمت ارزان و مفاد کم انتقال بدهند و تاجران افغان بتوانند با تاجران سایر کشورها به اسانی رقابت نمایند.

سپس آقای شریفی، درمورد چالش هایی که شرکت های هوایی به خصوص شرکت هوایی کام ایر درکشور چین دارد و همچنان قیمت های موجود تمام شد اموال صادراتی صحبت نموده گفت: ما حاضر هستیم با شرکت های داخلی خویش در زمینه صادرات همکاری نماییم، اما نظر به گذشته در قیمت نشست و برخاست هواپیما ها، خدمات میدان های هوایی و قیمت تیل افزایش به عمل آمده که باید تاجران کشور آنرا مدنظر بگیرند.

در اخیر، رهبری اتاق روی هماهنگی بیشتر باسایر شرکت های هوایی وهمچنان شرکت کام ایر تأکید نموده و درمورد ترانزیت جلغوزه افغانستان از طریق کشورهای دیگر، به ویژه همسایگان نیزکار نمایند تا با صرفه ترین راه اموال صادراتی به خصوص جلغوزه را دریابند.