ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با رئیس کمیته صادرات و مسوول اقتصادی آسیا از کشور آلمان

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در جریان سفری که به کشور آلمان داشت، با خانم هیلین رانگ رئیس کمیته صادرات و مسوول اقتصادی آسیا از کشور آلمان ملاقات کرده و در مورد توسعه تجارت و سرمایه گذاری دو کشور و همچنان افزایش صادرات افغانستان به آلمان بحث و تبادل نظر نمود.

در این نشست، محترم محمد یونس مهمند، در مورد فعالیت های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان طی بیش از نود سال گذشته و مناسبات خوب تجاری و اقتصادی با کشور آلمان، به خانم هیلین رانگ معلومات ارائه کرد. وی در رابطه به محصولات صادراتی افغانستان به ویژه صادرات قالین و میوه جات تازه و خشک کشور ما که از کیفیت خوب و ارگانیک برخوردار بوده یادآوری کرده و خواهان همکاری کمیته صادرات کشور آلمان در جهت افزایش محصولات صدادراتی افغانستان به آلمان گردید.

آقای مهمند، در مورد زمینه خوب سرمایه در افغانستان، نیازمندی به تولید انرژی برق و تجاربی که کشور آلمان طی سالیان گذشته در قسمت تولید برق در کشور ما داشته است، یادآورشده و خواهان سرمایه گذاری مشترک سکتور خصوصی دو کشور در این سکتور گردید.

خانم هیلین رانگ، ضمن آظهار خوش آمدید به آقای مهمند و سپاسگزاری از ارائه معلومات ایشان در زمینه تجارت و صادرات افغانستان و همچنان سکتور انرژی برق، علاقمندی کشور آلمان را به واردات از افغانستان ابراز داشته و در زمینه افزایش محصولات صادراتی افغانستان و همچنان سرمایه گذاری در سکتور انرژی برق، هر نوع همکاری خویش را وعده سپرد.