ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با تاجران وارد کننده کود کیمیاوی

در این نشست محترم خانجان الکوزی، محترم محمد داود یوسفزی و ضیأالدین اچکزی اعضای هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان و همچنان شماری از تاجران ولایت هلمند و قندهار اشتراک داشتند.
 تاجران وارد کنده کود کیمیاوی به خصوص تاجران قندهار و هلمند مشکلاتی که در قسمت واردات کود کیمیاوی از کشور پاکستان دارند را با رهبری اتاق تجارت سرمایه گذاری شریک ساخته، گفتند که این  کود کیمیاوی اصلاً در کشور پاکستان به پیمانه وسیع مورد استفاده قرار داشته و دهاقین را کمک میکند تا حاصلات بیشتری بردارند و در افغانستان نتیجه خوب دارد، اما از جانب افغانستان واردات این نوع کود کیمیاوی ممنوع می باشد.

آنها از رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری خواستند که مشکلات شانرا را به مسوولان حکومت شریک ساخته و در مورد حل آن همکاری نمایند.

بعداً محترم خانجان الکوزی، مشکلات مطرح شده ازسوی تاجران وارد کننده کود کیمیاوی را تایید نموده گفت: رهبری اتاق همیشه تلاش کرده است تا به مشکلات تاجران و اعضای سکتور خصوصی رسیدگی شود.

آقای الکوزی گفت مشکلات شما را دریکی از جلسات کمیسیون اقتصادی حکومت مطرح می نماییم تا به سطح بلند از طریق حکومت حل گردد.