نشست هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با اتحادیه ها و انجمن های سکتور صحت

این نشست که به اشتراک احمد ضیأ عظیمی شینوزاده عضو هیات مدیره، محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل و مسوولان اتحادیه ها و انجمن های مختلف سکتورصحت تدویر یافته بود، درنخست نماینده‌گان اتحادیه ها و انجمن ها مشکلات شانرا که دربخش های مختلف وجود داشت به‌طور مفصل بیان داشته و خواهان همکاری اتاق در راستای حل مشکلات شان گردیدند.

بعداً احمد ضیأ عظیمی شینوزاده، درمورد فعالیت های کمیته تخصصی صحت اتاق که تا کنون به منظور حل مشکلات این سکتور انجام داده است و همچنان ملاقات هایی که با مسوولان وزارت صحت عامه داشته، به اشتراک کنندگان این نشست معلومات ارائه کرده، گفت: اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان  چندین بار مشکلات سکتور صحت به ویژه مشکلات سکتور خصوصی را با مسوولان حکومت در میان گذاشته و خواهان حل آن گردیده، اما نسبت عدم انسجام این سکتور به نتیجه ای ملموس نرسیده است. وی افزود درصورت یکپارچگی میتوانیم به مشکلات فایق آییم.

بعداً محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق، ضمن تأیید مشکلات موجود نمایندگان انجمن ها و اتحادیه های سکتورصحت،  اشتراک وسیع این سکتور را در جلساتی که قرار است در اینده از سوی کمیته صحت تدویر یابد و به زودی دریک انتخابات شفاف معاونین این کمیته را انتخاب نمایند فراخواند تا در یک تشکل منظم برای اقدامات بعدی آماده گردند. وی افزود: تا زمانی که شما خود را آماده به خدمات معیاری نسازید نمی توانید مشکلات این سکتور راحل نمایید.
همچنان تأکید کردکه برفعالیت های شان بادر نظرداشت پیشرفت های صورت گرفته کوشا باشند.

آقای عطایی از اشتراک کنندگان خواست که مشکلات، طرح ها و نظریات شانرا به شکل کتبی به اتاق تجارت بسپارند تا از مجرای رسمی برای حل آن اقدامات لازم رویدست گرفته شود.

دراین نشست قرار بر آن شد تا درآینده نزدیک این کمیته تشکیل جلسه دهد تا اعضای خویش را انتخاب و مشکلات موجوده سکتور شانرا از طریق اتاق تجارت وسرمایه گذاری با مقامات ذیربط حکومت مطرح نمایند.