ملاقات رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس ماموریت USAID برای افغانستان

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری با محترم شان کلاهان، رئیس ماموریت USAID برای افغانستان ملاقات کرده و پیرامون همکاری اتاق با اداره USAID در قسمت تطبیق پروژه های انکشافی و اشتغالزایی این اداره در افغانستان بحث و تبادل نظر نمود.

در این دیدار، محترم شان کلاهان، اظهار داشت که همکاری همه‌جانبه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان شرط حتمی میباشد تا از طریق ایجاد پروژه های انکشافی زمینه ایجاد شغل و کار برای مردم افغانستان فراهم گردد. وی همچنان از ایجاد دفتر USAID در دوحه خبر داد تا به گفته وی منبعد از طریق همین دفتر با تاجران و سرمایه گذاران افغانستان همکاری صورت گیرد.

رئیس USAID تاکید نمود که از طریق اتاق تجارت و سرمایه گذاری به بخش سکتور خصوصی افغانستان نوید می دهیم با وجود اینکه در افغانستان طی یک سال حضور نداشتیم ولی افغانستان را ترک نکرده ایم و میخواهیم کمک به مردم افغانستان را از طریق سکتور خصوصی افغانستان که در عرصه های مختلف سرمایه گذاری نموده اند، آغاز نمایم.

آقای شان کلاهان افزود: در طی یکسال گذشته تمامی کمک های اولیه که مردم افغانستان به آن ضرورت داشتند از طریق دفاتر سازمان ملل متحد انجام پذیرفته است و فعلا تصیم داریم تا پروژه های انکشافی را از طریق سکتور خصوصی در افغانستان آغاز نماییم تا برای مردم زمینه کار مهیا شود، تخمین میگردد تا در پنج سال آینده برای پنج میلیون نفوس افغانستان زمینه کار فراهم گردد که بدون همکاری و کمک سکتور خصوصی افغانستان ممکن نیست.

محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ضمن استقبال از این روند، به نمایندگی از سکتور خصوصی کشور هرگونه آمادگی خویش را در قسمت اجرای پروژه های انکشافی و سرمایه گذاری در افغانستان از طریق سکتور خصوصی، ابراز نمود.