نشست هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با تاجران صادرکننده میوه تازه و سبزیجات

این نشست که به اشتراک محترم خان جان الکوزی عضو هیات مدیره، محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل  و شمار زیادی از تاجران صادرکننده میوه تازه و سبزیجات درسالون کنفرانس های اتاق تدویر یافته بود، پیرامون مشکلات تاجران کشور بحث صورت گرفت.

درنخست صادرکننده گان میوه مشکلات شان را به خصوص در مورد مالیات اضافی که اخیراً از سوی کشور پاکستان بالای میوه و سبزیجات صادراتی افغانستان به اجرا گذاشته شده است، مطرح نموده و خواستار کمک و همکاری اتاق درجهت حل این مشکلات گردیدند.

محترم خان جان الکوزی، پس از استماع مشکلات تاجران گفت: با جانب پاکستان به همکاری حکومت در تماس می شویم تا این مشکلات را حل نماییم و از طریق اتاق های مشترک افغانستان و پاکستان نیز در زمینه اقدام صورت می گیرد.

بعداً محترم شفیق الله عطایی، درمورد مشکلات مطرح شده از سوی تاجران گفت هیات عامل اتاق  در زمینه اقداماتی داشته و تلاش نموده است که با مسوولان حکومت در تماس شود تا هرچه زودتر این مشکلات را حل نماید. وی افزود ما از جانب پاکستان میخواهیم که با در نظرداشت سازمان های منطقوی وجهانی مانند WTO، سفتا و اپتا عمل نموده تعرفه ها و تکس های خویش را بالای محصولات افغانستان افزایش ندهند.

در اخیر قرار برآن شد که تمام مشکلات صادرکننده گان میوه و سبزیجات از طریق اتحادیه هایشان رسماً به هیئت رهبری اتاق ارسال شود تا در زمینه از مجاری رسمی اقدامات عاجل صورت گیرد.