ملاقات رئیس هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با اتشه تجارتی ایران مقیم کابل

این ملاقات  که در دفتر ریاست  هیات عامل اتاق انجام شد، محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل،  نظریات و پیشنهادات آقای حسین روستایی اتشه تجارتی کشور ایران مقیم کابل را درمورد گسترش روابط تجارتی، تبادل هیات فنی و تخنیکی، جلب سرمایه گذاری های مشترک، تدویرنمایشگاه ها در دوکشور و مشکلات موجود ترانزیت و تعرفه ها در بنادر استماع نموده گفت:
 زمینه ها و فرصت های تبادل کالا ها میان دوکشور وسیع است، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آماده همکاری و زمینه سازی بیشترفرصت های تبادلات کالاها میان افغانستان وایران میباشد.

رئیس هیات عامل اتاق افزود: افغانستان سرزمین بکر و دست نخورده است و زمینه های سرمایه گذاری بزرگ در بخش های مختلف وجود دارد که تاجران علاقمند ایرانی میتوانند سرمایه گذاری نمایند.
 درمورد اشتراک درنمایشگاه های دوطرف ومشکلات در بنادر وعده نمود که اتاق تجارت در زمینه روی مطالبات اتشه تجارتی یکجا با مسوولان حکومت کار خواهند نمود.

همچنان هردوطرف بر تداوم همکاری های تجارتی و سرمایه گذاری تأکید نموده خواهان نشست های بیشتر گردیدند.

در اخیر تاجران دوطرف روی مسایل تجارتی شان بحث و تبادل نظر نمودند.