نشست هیات رهبری اتاق با اعضای کمیته سرتاسری موادنفتی که اخیراًجهت اشتراک درجلسات تیم تخنیکی اداره انسأ انتخاب گردیده اند

جلسه کمیته سرتاسری واردکننده گان مواد نفتی تحت رهبری محمد یونس مهمند معاون اول اتاق به اشتراک محترم محمد داود یوسفزی عضو هیات مدیره میرویس هوتک معاون مالی واداری هیئت عامل میرآجان سلیمان خیل رئیس اتاق مشترک افغانستان ایران شعبه مشهد وشماری ازاعضای اتحادیه های نفت وگازاز ولایت های افغانستان تدویر یافت.
 
در نخست نماینده گان تاجران واردکننده موانفتی ومسؤلان اتحادیه های مواد نفتی ولایات نظریات وپیشنهادات شان را درمورد موادنفتی که از کشور ایران وارد میگردد وبه استندردهای افغانستان هم خوانی ندارد و همچنان مشکلات توقف تانکر های مواد نفتی دربنادر بیان داشتند.
 
محمد یونس مهمند معاون اول اتاق پس از استماع نظریات تاجران ونمایندگان ولایات گفت به منظور تأمین نیازمندی مردم با مواد نفتی که به صحت،محیط زیست،ووسایط ترانسپورتی مردم ضرر نداشته باشد این کمیته ایجاد گردیده تا با مسؤلان ادارات حکومت به ویژه اداره ملی نورم استندرد در زمینه مواد نفتی با کیفیت و حل مشکلات جلسات تخنیکی برگزار نمایند.
 
دراخیر جلسه قرار بر آن شد که اعضای کمیته سرتاسری واردکنندگان مواد نفتی به اداره انسأ وزارت تجارت ودیگر ادارات مربوط معرفی گردند.