نشست هیئت رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با تاجران وارد کننده رخت و وسایل الکترونیکی

دراین نشست که به اشتراک محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیئت مدیره، محترم شفیق الله عطایی رئیس هیئت عامل، محترم حاجی عبیدالله رئیس اتحادیه واردکنندگان رخت ووسایل الکترونیکی تدویر یافته بود .
معاون اول اتاق ضمن خوش آمدید به تاجران حاضر درنشست گفت اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان همیشه طرح ها، نظریات وپیشنهادات تاجران به خصوص تاجران وارد کننده رخت ووسایل الکترونیکی را شنیده وبه منظور حل مشکلات شان اقدام به موقع کرده است وبه این روند ادامه میدهد.
 
محترم مهمند برای تاجران از اقدامات اتاق درراستای حل مشکلات تاجران واردکننده رخت به خصوص انعده تاجرانیکه معاملات با کشور چین دارند اطمینان داده اضافه نمود که اتاق درمورد حل مشکلات صدور ویزه چندین بار اقدام کرده وملاقات های متعددی درهمکاری وتلاش رهبری وکارمندان وزارت امورخارجه با مسؤلان دپلوماتیک انکشور انجام داده است تا مشکلات حل گردد.
 
آقای مهمند از اقدامات رهبری وزارت امورخارجه، وزارت صنعت وتجارت وسفارت کشورچین مقیم کابل نبست وعده صدور ویزه به تاجران اظهار قدردانی نمود.
 
در این نشست محترم شفیق الله عطایی رئیس هیئت عامل اتاق درمورد فعالیت ها واقداماتیکه به منظور حل مشکلات تاجران وارد کننده رخت ووسایل الکترونیک به ویژه در راستای حل مشکلات ویزه شان به کشور چین داشته است صحبت نموده گفت کشور چین یکی ازکشورهای مهم برای تجارت افغانستان است که باید در راستای گسترش روابط تجاری به آنکشور قدم های بیشتری برداشته شودواتاق دراین مورد تلاش بیشتر مینماید وهمزمان روی جمع‌آوری مشکلات تاجرانیکه با کشور چین معاملات دارند کار صورت میگیرد تا درمساعی مشترک با مسولان حکومت در راستای حل آن اقدام شود.
 
محترم حاجی عبیدالله رئیس اتحادیه وارد کنندگان رخت ووسایل الکترونیک از تلاش های اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان ومسولان حکومت که دراین راستا تلاش مخلصانه کرده اند اظهار سپاس وقدردانی نمود.