نشست هیات رهبری اتاق با تاجران و اتحادیه نفت و گاز جهت انتخاب نمایندگان ولایات، درجلسات تیم تخنیکی اداره انسأ

به ادامه دو نشست قبلی هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تاجران و اتحادیه وارد کنندگان نفت و گاز و همچنان رؤسأ و مسوولان ادارات سکتوری حکومت، به منظور تأمین نیازمندی مردم در زمینه مواد نفتی با کیفیت و حل مشکلات نورم و استدرد؛ جلسه ای با اشتراک، محترمان محمد يونس مهمند معاون اول هیات مدیره، محمد داود یوسفزی عضو هیات مدیره، میرویس هوتک معاون مالی واداری هیات عامل اتاق و تعداد کثیری از تاجران مواد نفتی در دفتر مرکزی اتاق برگزار شد.
 
محترم محمد يونس مهمند، هدف از برگزاری این نشست را، انتخاب نمایندگان ولایات از سکتور نفت، جهت اشتراک در جلسات تیم تخنیکی اداره انسأ و حل مشکلات نورم استندرد بیان کرد که در جلسات بعدی با ادارات ذیربط اشتراک نموده و روی موارد مشخص و رفع مشکلات موجود در زمینه واردات مواد نفتی و تطبیق نورم و استندرد بحث نموده و نظریات خود را ابراز نمایند.
 
سپس تاجران اشتراک کننده از سکتور نفت و هیات رهبری اتحادیه وارد کنندگان نفت و گاز، نمایندگان خود را که تعداد شان مجموعاً 22 نفر می شدند از سراسر کشور انتخاب نمودند تا بعداً از سوی رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری به اداره نورم و استندرد و ادارات ذیربط معرفی گردند.
 
نمایندگان انتخاب شده، بعداً در جلسات تیم تخنیکی اداره محترم انسأ و ادارات ذیربط اشتراک نموده، روی موارد فوق الذکر بحث نموده و نظریات مسلکی و سودمند خود را جهت واردات مواد نفتی و حل مشکلات تخنیکی تطبیق نورم و استندرد مواد نفتی ابراز خواهند داشت.