نشست مشورتی هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با تاجران و اتحادیه وارد کنندگان نفت و گاز

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترمان احمد ضیاء عظیمی شینوزاده عضو هیات مدیره، میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، در یک نشست مشورتی با رهبری اتحادیه وارد کنندگان نفت و گاز و جمعی از تاجران این سکتور که از سراسر کشور اشتراک ورزیده بودند، در مورد تامین نیازمندی مردم به مواد نفتی و مشکلات نورم و استندرد بحث و تبادل نظر نمود.
 
این نشست که در دفتر مرگزی اتاق صورت گرفت، در آغاز محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به تاجران و اعضای اتحادیه نفت و گاز و قدردانی از خدمات این بخش در تامین نیازمندی مردم در شرایط دشوار کشور، روی یک سلسله موارد از جمله در قسمت واردات نفت و گاز با کیفیت با نرخ مناسب و جلوگیری از مواد نفتی بی کیفیت تاکید نمود. وی از تاجران و واردکنندگان نفت گاز خواست تا روی یک میکانیزم خوب در قسمت واردات موانفتی با کیفیت مطابق استندرد های منطقوی و جلوگیری از ورود نفت بی کیفیت بحث و مشورت نموده و نظریات مشخص خود را جهت هماهنگی با اداره نورم و استندرد ابراز نمایند.
 
تاجران و اعضای اتحادیه واردکنندگان نفت و گاز، پس از ابراز نظرات و بحث های مفصل در مورد واردات مواد نفتی و تأمین نیازمندی مردم در زمستان پیش رو، همه موافقت کردند که باید در هماهنگی با اداره نورم و استندرد، مواد نفتی با کیفیت را به کشور وارد نموده، از ورود و خریداری مواد نفتی بی کیفت و زیان آور به محیط زیست و سایط نقلیه جلوگیری نمایند. اما به باور آنان معیارهای تعیین شده فعلی اداره نورم و استندرد کشور بالاتر از کشورهای همسایه و منطقه بوده و تهیه مواد نفتی با شرایط مذکور در وضعیت فعلی دشوار و بالاتر از توان خرید مردم می باشد که اداره نورم و استندرد باید در مورد معیارات فعلی خود تجدید نظر نماید.