ملاقات رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری بامسوولان دفتر یوناما در افغانستان

محترم شفیق الله عطایی رئیس هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل و مسوولان دیپارتمنت های روابط بین الملل، پالیسی و خدمات انکشاف تجارت، با خانم چاریتی واتسن مدیر هماهنگی برنامه های یوناما و تیم همراه شان در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون چالشهای سکتور خصوصی در افغانستان و همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست روی مشکلات فرا راه تجارت و سرمایه گذاری و رفع موانع آن، جلب سرمایه گذاری ها، آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان، حمایت از سکتور خصوصی و همکاری های مشترک بحث صورت گرفت.
محترم شفیق الله عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به مسوولان یوناما و ارائه معلومات در مورد فعالیت های تجارتی و اقتصادی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان طی سالیان متمادی، در مورد فرصت های موجود سرمایه گذاری و چالش ها فرا راه فعالیت های سکتور خصوصی صحبت نموده و در این راستا از تلاش های اتاق جهت شناسایی اولویت های سکتورخصوصی در زمینه رشد تجارت و اقتصاد کشور یادآوری کرد.
 
آقای عطایی، بهتر شدن وضعیت امنیتی، از بین رفتن فساد در ادارات حکومتی را در بهتر شدن جلب سرمایه گذاری، رشد تجارت و تطبیق پروژه های اقتصادی مهم خوانده و از همکاری اتاق با یوناما در قسمت تطبیق پروژه های اقتصادی اطمینان داد. وی تعزیرات بانکی و منجمد بودن دارایی های مردم افغانستان و بانک مرکزی از سوی جامعه جهانی را از چالش های بزرگ فراراه فعالیت های اقتصادی و تجارتی خوانده و خواهان همکاری اداره یوناما و سایر نهاد های بین المللی در آزاد سازی دارایی های نامبرده گردید.
 
خانم چاریتی واتسن و سایر مسوولان یوناما، از ارائه معلومات توسط ریاست هیات عامل اتاق و استماع نظریات پیشنهادات ایشان در قسمت رشد و حمایت از فعالیت های تجاری – اقتصادی به ویژه از برگزاری کنفرانس ملی صادرات توسط اتاق و شناسایی چالش ها و اولویت های سکتور خصوصی، تشکر نموده و در قسمت رفع چالش های موجود، جلب سرمایه گذاری ها و همچنان تطبیق پروژه های اقتصادی در همکاری مشترک با اتاق ابراز آمادگی نمودند.