کمک 15 میلیون افغانی از سوی هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به آسیب دیده‌گان زلزله در ولایت های پکتیکا، خوست و پکتیا

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان، در نشست اضطراری که تحت ریاست محترم توکل احمدیار رئیس عمومی و اشتراک اکثریت اعضای رهبری اتاق به روز پنجشنبه مورخ 2 سرطان در دفتر مرکزی اتاق برگزار شد، ضمن اتحاف دعا به روح شهدای قربانیان زلزله در ولایت های پکتیکا، خوست و پکتیا و ابراز همدردی به بازمانده‌گان و آسیب دیده‌گان این فاجعه بزرگ؛ اعلان نمودند که مبلغ 15 میلیون افغانی را از بودجه شخصی شان به آسیب دیده‌گان این حادثه کمک می نمایند.
 
هیات رهبری اتاق، خسارات ناشی از زلزله اخیر را بسیار عظیم و سنگین دانسته و از تمامی تاجران، سرمایه گذاران و اعضای اتاق می خواهد تا با کمک های بشردوستانه به هموطنان آسیب دیده در این زلزله، مسوولیت و وجیبه اسلامی و انسان دوستانه خود را ادا نموده و به دستگیری آنان بشتابند.
 
ضمناً، کمک ها و مساعدت ها به آسیب دیده‌گان رویداد مذکور با هماهنگی هیات رهبری اتاق، توسط تجار خیر ادامه خواهد داشت.