اشتراک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری در همایش جهانی منع کار اطفال در افغانستان

محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در همایش جهانی منع کار اطفال در افغانستان که از سوی سازمان بین المللی کار (ILO) با حضورداشت محترم رامین بهزاد رئیس کشوری (ILO) در افغانستان، نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی، اتحادیه کارکنان، اتاق تجارت و صنایع زنان و شماری از اعضای سکتور خصوصی در هوتل پارک ستار برگزار گردیده بود، اشتراک نموده و دیدگاه های سکتور خصوصی را بیان داشت.
 
در این همایش روی بسته عملی سازی کنفرانس دوربان به ویژه در مورد منع کار اطفال در افغانستان و همچنان مواردی که در این کنفرانس از سوی کارفرمایان و اتحادیه های کارگری تعهد صورت گرفته است، از سوی مسوولان امور با ایراد سخنرانی ها و ارائه پریزنتیشن ها به پاپندی موارد یاد شده در کنفرانس دوربان تاکید شده و تعهد خود را در تطبیق موضوعات شامل کنفرانس ابراز داشتند.
 
آقای عطایی، به نمایندگی از کارفرمایان و سکتور خصوصی، در قسمت تطبیق و عملی سازی سند کنفرانس دوربان مبنی بر منع کار اطفال تعهد خود را بیان داشته و پیشنهادات مشخص خود را به منظور زدودن و یا کاهش میزان کار اطفال ارائه داشت. وی در این زمینه استفاده از آموزه های دین مقدس اسلام و همکاری علما و منابر را در راستای آگاهی دهی و جلوگیری از کار اطفال بسیارمهم و سودمند توصیف کرده و از پابندی اتاق در جهت تطبیق پالیسی ها و توصیه نامه های ترتیب شده از سوی سازمان بین المللی کار در افغانستان (ILO) و کنفرانس دوربان، به نمایندگی از کارفرمایان اطمینان داد.