نشست انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان با رهبری شاروالی کابل

محترم احمد ضیاء عظیمی شینوزاده عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری و رئیس کمیته صحت اتاق، محترم داکتر فردین غرمان رئیس و تعدادی از اعضای رهبری انجمن شفاخانه های خصوصی در دیدار با محترم مولوی عبدالرشید شاروال کابل و محترم سید عمر دانش رئیس عمومی عواید شاروالی پیرامون مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.
 
در این نشست رهبری انجمن شفاخانه های خصوصی روی یکسلسه مشکلات این اتحادیه از قبیل مشکل پارکینگ شفاخانه ها، موضوعات ساحه سبز، ارائه خدمات شاروالی به شفاخانه های خصوصی مطابق صفایی و مدنظر گرفتن ساحه اعمار شفاخانه در شهرک های رهایشی و سایر مشکلات شان را با شاروالی کابل شریک نموده و ضمن تقاضای امضای تفاهمنامه همکاری میان دو جانب، خواهان همکاری مقام شاروالی کابل در قسمت حل مشکلات شان گردیدند.
 
محترم مولوی عبدالرشید شاروال کابل، بعد از شنیدن نظریات و مشکلات هیات رهبری انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان، وعده سپرد که جهت حل مشکلات مطرح شده از سوی این اتحادیه، میکانیزمی را در هماهنگی این انجمن ایجاد خواهند کرد تا به مشکلات آنان رسیدگی کرده و سعی خواهند کرد که تسهیلاتی را برایشان ایجاد کنند. وی در این زمینه پیشنهاد امضای یک تفاهمنامه همکاری میان انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان و شاروالی کابل را نیز مورد تایید قرار داد.