ایجاد شورای هماهنگی سکتورخصوصی و تدویر برنامه های بیرون مرزی

محترم نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت با حضور داشت محترمان: توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره و شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق و همچنان روئسای سایر اتاق‌ها به طور حضوری و ویدیو کنفرانس در تالارعمومی کنفرانس‌های این وزارت دیدار و در مورد ایجاد شورای هماهنگی سکتورخصوصی و تدویر برنامه های بیرون مرزی با آنها گفتگو نمود.
 
سرپرست وزارت صنعت و تجارت ایجاد شورای هماهنگی سکتورخصوصی و تدویر برنامه های بیرون مرزی را برای هماهنگی و منسجم کردن بهتر و بیشتر سکتورخصوصی و اتاق‌های مختلف ضروری دانسته و با اشتراک‌ کنندگان در این مورد بحث کرد.
 
محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، ضمن قدر دانی از راه اندازی همچو نشست ها، تدویر این نشست را یک آعاز خوب برای جلب سرمایه گذاری ها دانسته، همکاری و هماهنگی اتاق را در زمیه ابراز داشت.
 
معاون اول اتاق، رئیس مالی هیات مدیره و سرپرست ریاست هیات عامل اتاق نیز پیرامون هماهنگی و رسیدگی به چالش های سکتور خصوصی، اتحاد سکتور خصوصی، راه اندازی برنامه ها و کنفرانس های تواصل تجارتی در سطح افغانستان و کشور های امارات و ترکیه به هدف جلب سرمایه گذاری تاجران و سرمایه گذاران افغان در کشور و ارائه طرح و پالیسی مؤثر حکومت در این راستا صحبت نموده و نظریات خویش را ابراز داشتند.
 
اشتراک ‌کنندگان از ایجاد این شورا استقبال کرده و از مشکلات‌ در نبود هماهنگی کامل صحبت نموده و پیشنهادات‌‌ شان را در این مورد در میان گذاشتند.
در اخیر محترم نورالدین عزیزی از اشتراک ‌کنندگانی که به صورت آنلاین در این جلسه وصل بودند؛ خواست تا با تاجرانی که در خارج از کشور حضور دارند، در این مورد مشورت و نظرخواهی کنند.