نشست مشترک رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشست آنلاین را تحت ریاست محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق و اشتراک محترمان شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل، جان آقا صادقی رئیس کمیته نفت و گاز و عضو هیات مدیره اتاق، همایون خواجه زاده معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل، محترم یونس قاضی زاده رئیس اتاق هرات و تعدادی از اعضای رهبری این ولایت، لطف الله امینی معاون کمیته ترانسپورت و ترانزیت اتاق و رئیس اتاق بامیان، نماینده اتاق نمیروز و تعداد از اعضای اتحادیه ها و انجمن های تجارتی، با محترم غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محترم دکتر کرباسی معاون بین‌الملل و تعدادی از اعضای هیات مدیره اتاق آن کشور و همچنان رؤسای اتاق های بازرگانی هم مرز با افغانستان برگزار نمود.
 
در آغاز محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق، برگزاری این نشست را یک فرصت خوب در جهت ایجاد اتاق مشترک تجارتی میان افغانستان و ایران و همچنان گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری های مشترک دانسته و آمادگی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را در جهت ایجاد آن ابراز داشت. آقای احمد یار تأکید داشت که بعد از استماع صحبت و پیشنهادات اشتراک کنندگان این نشست، به خاطر حل مشکلات و گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور اقداماتی از جانب هر دو اتاق صورت گیرد.
 
محترم شفیق الله عطایی، در رابطه به فعالیت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان طی سالیان متمادی در عرصه های تجارتی، بانکداری، دادخواهی و حمایت از حقوق متشبثین؛ ایجاد اتاق ها و خانه های مشترک تجارتی، ایجاد مرکز حل منازعات تجارتی، تدویر کنفرانس های تواصل تجارتی و نمایشگاه ها با کشور های مختلف از جمله ایران، و یک سلسله موارد دیگر را یادآوری کرد.
 
محترم غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در صحبت هایش از تدویر این نشست مشترک استقبال کرده و نشست امروزی را به هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور مهم توضیف کرد. وی ضمن یادآوری از فرصت ها و چالش های موجود تجارتی و اقتصادی، ایجاد یک کمیته مشترک دوجانبه را جهت معرفی فرصت ها برای سرمایه گذاری های مشترک و روند توسعه تجارت و بهره گیری از ظرفیت های موجود دو کشور مفید خوانده و به تسهیل تعرفه ترجیحی به محصولات دو کشور تاکید نمود.
 
در این نشست محترم یونس قاضی زاده، لطف الله امینی، تاجران و سرمایه گذارن افغان و همچنان محترم دکتر کرباسی و شماری از رؤسای اتاق بازرگانی هم مرز با افغانستان و تاجران ایرانی صحبت کرده و پیشنهادات مشخص خویش را براز داشتند.
 
در جمعبندی این نشست که توسط محترم شفیق الله عطایی و آقای کرباسی انجام شد، به همکاری روی موارد ذیل بین اتاق افغانستان و ایران موافقت صورت گرفت:
1. تشکیل اتاق مشترک افغانستان و ایران در کابل و معرفی اعضای هیات رهبری به جانب اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران؛
2. ایجاد کمیته مشترک سرمایه گذاری و سکتور ساختمانی میان دو طرف؛
3. موافقت روی تعرفه های ترجیحی میان افغانستان و ایران و تعقیب موضوع از مجاری وزارت امور خارجه هر دو طرف؛
4. تسهیل صدور ویزه کثیرالمسافرت برای اعضای اتاق های تجارت دو کشور؛
5. افزایش همکاری ها میان اتاق های مرزی افغانستان چون هرات، فراه و نمیروز و اتاق های ایران مانند مشهد، بیرجند و زاهدان و طرح ها و چارچوب های که را با هم به توافق رسیده اند به اتاق های دو طرف شریک سازند تا کمیته مشترک برای تطبیق آن ایجاد گردد؛
6. ایجاد کمیته مشترک تخصصی معادن میان اتاق افغانستان و ایران و تنظیم سفر تاجران و سرمایه گذاران ایرانی به افغانستان؛
7. ایجاد کمیته مشترک نفت و گاز، برق و پتروشیمی میان دو اتاق.