ارتباط با کارمندان در مورد کوید-۱۹

کارمندان احتمالاً نگران بیماری همه گیر کوید-۱۹ هستند، که این نگرانی منجر به پرسش های آنها راجع به خطرات صحی و هر گونه تغیر احتمالی در ترتیب کاری یا وضعیت شغلی آنها میگردد. برای جلوگیری از سردرگمی و شایعات در محل کار، مهم است تا اطلاعات مربوطه با آنها بطور منظم شریک گردد. در صورت امکان، تعیین یک کارمند یا هماهنگ کننده برای این منظور میتواند مفید باشد.

سازمان جهانی کار (ILO) موارد ذیل را به کارفرمایان توصیه میکند:

  • تعین یک شخص و یا تیم که رهبری ارتباطات مرتبط به کوید-۱۹ را انجام دهد.
  • از تازه ترین اطلاعات مقامات ملی و محلی خود را آگاه نگهدارید.
  • معلومات جدید و موثق را بطور منظم با کارمندان شریک سازید.
  • پالیسی و طرزالعمل های کمپنی را در مورد ترتیب کار انعطاف پذیر، کار از راه دور، غیابت، رخصتی مریضی، رخصتی سالانه، تعدیل نیرو و غیره موارد مرتبط را وضاحت، و ابلاغ کنید.
  • در مورد وضعیت بیماری همه گیر کوید-۱۹ بطور منظم به کارمندان خود معلومات دهید. این، آنها را کمک میکند تا احساس آگاهی و حمایت کنند و در عوض انگیزه خود را برای کمک و سازگاری در این زمان دشوار حفظ کنند.
  • معلومات به روز و موثق را برای مشتریان و تامین کننده گان تان شریک سازید.