توصیه های بهداشتی برای تامین حفظ الصحه وایمنی در محل کار

طبق سازمان جهانی کار(ILO)، کارفرمایان مسولیت کلی تامین محیط کارِ مصون و سالم را تا حد امکان دارند، که شامل اقدامات ویژه برای کنترول شیوع ویروس های مانند کوید-۱۹ میشود. اقدامات صحی و ایمنی مختص به هر شرکت میباشد که باید بر مبنای ارزیابی خطر از قبل انجام شده تدوین یابد. در بعضی از بخش ها،  مانند مراقبت های صحی و بخش های دیگر که کارگران با مردم در تماس نزدیک هستند، نسبت به دیگر بخش ها اقدامات پیشگیرانه و کنترول دقیقتر نیاز است. مهم است تا کارفرمایان خطر های موجوده را شناسایی و برای کنترول و کاهش آنها دست به کار شوند.

هر محل کار، با عملی نمودن موارد ذیل، میتواند نقش مهمی را در مهار شیوع کوید-۱۹ داشته باشد:

 • تنظیم کار به منظور کاهش تماس افراد با یکدیگر، مراعات فاصله فزیکی در محل کار و یا تطبیق کار از راه دور.
 • ضد عفونی کردن محل کار بطور مکرر
 • رعایت حفظ الصحه محیط و تهویه مناسب فضای داخل
 • فراهم کردن تسهیلات کافی (مانند، صابون، مایع ضد عفونی کننده دست، نشانه ها و یادآوری ها) و تشویق کارگران برای رعایت حفظ الصحه محیط کار (مانند، شستن مکرر دست ها، خودداری از لمس چشم/بینی/دهان.
 • ترویج رعایت حفظ الصحه تنفسی (مانند، تهیه ماسک برای کارگران، خصوصاً برای آنانیکه در معرض خطر قراردارند تا خطر ملوث شدن آنها کاهش یابد)
 • محدود سازی و یا ممنوع کردن سفر های کاری غیر ضروری
 • کاهش ارتباط فزیکی با افراد خارج محیط کار تا حد امکان
 • توانمند سازی کارگران جهت اقدام در صورت احساس وضعیت کاری غیر مصون که خطر جدی برای صحت شان باشد.
 • تدوین پالیسی و طرز العمل کنترول عفونت
 • راهنمایی کارگران برای رعایت اقدامات قرنطینه، به ویژه پس از سفر در مناطق پر خطر و یا تماس با افراد که آزمایش کوید-۱۹ شان مثبت بوده است.
 • راهنمایی کارگران برای ماندن در خانه و یا کار از خانه در صورت داشتن علایم شبیه انفلونزا (بطور مثال، تب، سرفه و غیره) بدون اینکه پیشینه سفر و یا تماس با افراد ملوث داشته باشند.
 • پابندی به الزامات راپوردهی به مقامات صحی و بازرسان کار طبق قانون و عرف ملی.