اگر کسی مشکوک به داشتن و یا در معرض کوید-۱۹ قرار گرفته باشد

اگر کسی مشکوک به داشتن و یا در معرض کوید-۱۹ قرار گرفته باشد

1.    طبق  وزارت صحت عامه، افراد با شرایط ذیل مشکوک به داشتن کوید-۱۹ میباشند:
الف) طی ۱۴ روز گذشته به افغانستان برگشته اند و یا هم علایم کوید-۱۹ را دارند.
ب) با بیماری که در طی ۱۴ روز گذشته آزمایش مثبت کوید-۱۹ داشته و اکنون سرفه، عطسه و مشکل تنفسی دارد، تماس داشته.
پ) از شفاخانه که در آن بیماران کوید-۱۹ تداوی میشوند بازدید کرده و اکنون سرفه، عطسه و مشکل تنفسی دارد.
ت) با یکی از اقوام، اعضای فامیل و یا دوست که یکی از علایم فوق‌الذکر را در طی ۱۴ روز گذشته داشته، تماس نزدیک داشته است.

2.    در صورت هر یک از سناریو های فوق‌الذکر، لطفا به شماره رایگان ۱۶۶ و یا به شماره مسول ولایتی کوید-۱۹ ریاست صحت عامه به تماس شده و دستوراالعمل هایشان را تعقیب کنید، و یا در شفاخانه منطقه خود که مجوز انجام آزمایش کوید-۱۹ و تجویز دوا برای کوید-۱۹ را دارد بروید.