رهنمود ها برای تشکیل یک نیروی کار کوید-19 در سطح شرکت

در حمایت از سازمان بین المللی کار (ILO) پیشرفت بازگشت امن و درست به کار در طول کوید-19، ILO به کارفرمایان توصیه میکند که یک گروپ مخصوص کوید-19 را در سطح شرکت ایجاد کنند که برای توسعه و اجرای یک پلان کوید-19 در سطح شرکت مسول خواهد بود.

هدف از طرح کوید-19 اطلاع رسانی به تجارت خواهد بود چگونه میتوان عملیات تحت تاثیر کوید-19 در صورت عدم دسترسی به واکسین را از سر گفت. این طرح مخصوص شرایط و ماهیت تجارت هر شرکت است، و اقدامات اجرایی عاجل، متوسط، و بلند مدت را شناسایی میکند. این امر بر مشورت و همکاری بین کارفرمایان و کارمندان در مورد موضوعات مشترک متمرکز است.

در زیر دستورالعمل های عمومی توسط سازمان بین المللی کار (ILO) مشرح ذکر کردیده است. برای جزییات بیشتر، لطف نموده به رهنمود زیر بروید یا دانلود کنید

https://www.ilo.org/newdelhi/whatwedo/publications/WCMS_742334/lang--en/index.htm

نوت: این رهنمود ها به منظور ارایه رهنمایی برای یک مرحله پس از قرنطین عمومی در نظر گرفته شده که در صورت عدم تولید واکسین به تدریج به فعالیت باز میگردد. این رهنمود ها زمینه ای بازگشت امن، صلح آمیز و ساختار یافته به کار را فراهم میکند. انها همچنان به فکر تقویت تعهد ILO بخاطر ترویج کار مناسب و معقول و احترام به اصول و حقوق اساسی د رکار هستند.

کی ها را در گروپ نیروی کار شامل کنیم

هنگام تاسیس نیروی کار،ILO  داشتن نمایندگی برابر را توصیه میکند، با همان تعداد نماینده از مدیریت و همچنان کارمندان، و دستورالعمل های پایین را رایه میکند:

نمایندگان مدیریت باید مشمول موارد زیر باشند:

 • مدیریت ارشد
 • مدیر منابع بشری
 • مدیرتولید
 • هر شخص دیگر مدیریت

نمایندگان کارمندان باید:

با چانه زنی جمعی نمایند/ انجمن مشخص میشود، اگر یک نفر موجود باشد.

در عدم موجودیت انجمن، نمایندگان کارگران باید برای شرکت از طریق اجماع، توسط واحد ها/ بخش ها/ دیپارتنمت های مختلف نامزد شود. در عدم موجودیت نماینده انجمن های کارگری، جای که شرکت دارای کمیته همکاری در محل کار یا کمیته ایمنی است، سپس نمایندگان کارگران در این کمیته ها ممکن است به عنوان نمایندگان کارگران در گروپ نیروی کار کوید-19 در سطح شرکت نیز خدمت کنند.

مدیریت جلسه نیروی کار

جلسات نیروی کار باید توسط نماینده مدیریت راس اداره شود، ترجیحا مدیر ارشد اجرایی/ ریس مدیریت. تصمیمات بدست آمده از جلسه باید به فورم یادداشت ثبت شود.

اجزا از پلان نیروی کار کوید-19 در سطح شرکت

هنگام تهیه پلان، مهم است که شرایط خاص و نوع تجارت شرکت را مدنظر بگیرید. پلان نیروی کار باید اقدامات برای شناسایی کنند:

 • اجرای فوری
 • اجرای متوسط
 • اجرای مدت طولانی

ILO  توصیه میکند این پلان توسط ILO اطلاع داده شود "راهنمای کارفرمایان در مورد مدیریت محل کار در جریان کوید-19،" که میتوانید از پایین دانلود یا دریافت کنید

https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_740212/lang--en/index.htm

این رهنمود توسط دفتر ILO برای فعالیت های کارفرمایان (ILO-ACT/EMP) به عنوان یک مرجع عمومی برای کارفرمایان و سازمانهای عضویت تجاری (EBMOs) تهیه شده است.

 ILO توصیه میکند که این پلان شامل موارد ذیل است:

 1. از سرگیری عملیات مرحله به مرحله نیاز به در نظر گرفتن موارد پایین دارد:
  1. ترتیب که کارگران به کار باز گردند.
  2. عملیات اساسی که باید به عنوان یک الویت از سرگرفته میشود.
  3. عملیات با اولویت کمتر که میشود بعدا از سر گرفته شود.
 1. مطمین بودن از محل کار امن که به موارد زیر احتیاج دارد علاوه بر موارد دیگر در نظر گرفته شود:
  1. اقداماتی برای اطمینان از ایمنی و صحت وظیفه.
  2. اطمینان از فاصله فزیکی/ اجتماعی.
  3. ترتیبات کاری مناسب.
  4. شناسایی کارگران با شرایط صحی نامناسب، کسی که به اقدامات احتیاطی خاصی برای سلامتی ضرورت دارد.
  5. اقدامات کمک سریع به کارگران که ممکن است مریض شود.
  6. پلان اضطراری برای انجام در صورت که موارد کوید-19 پس از سرگیری فعالیت ها تشخیص شده باشد (منجمله ردیابی کارگران که از نزدیک تماس داشته اند با کارگر (های) آلوده؛ نقشه راه را پاک کنید تا سرانجام به عملیات اساسی برگردید و؛ اگر ضرورت باشد قرنطین کنید، وغیره.).
 1. ارتقای بهره وری از طریق روابط صنعتی سازنده که نیاز به توجه به مسایل زیر دارد، در میان دیگران:
  1. اقدامات برای کاهش بیکاری، منجمله از طریق اقدامات مثل کاهش ساعت کار.
  2. میکانزم راه حل سریع، شفاف و منصفانه شکایات.
  3. مقررات برای تامین حمایت از کارگران موقت، قراردادی یا غیر رسمی.