رهنمود ها برای کمک در مدیریت و کنترول خطر کوید-19 در محل کار

رهنمود ها برای کمک در مدیریت و کنترول خطر کوید-19 در محل کار

صحت و سلامتی کارمندان و کسانی که با آنها تماس میگیرند باید مهترین اولویت کافرمایان باشند. سازمان بین المللی کار (ILO) کارفرمایان را برای انجام فعالیت های پایین برای رسیدگی به کوید-19 توصیه میکند:

 1. تاسیس یک گروپ کاری کوید-19 در سطح شرکت را مدنظر بگیرید که برای توسعه و اجرای یک پلان در سطح شرکت برای کوید-19 مسول خواهد بود.
 2. نظارت دقیق از رهنمود، مشورت و به روز رسانی رسمی که از طرف ادارات دولتی و محلی همچنان سازمان صحی جهان (WHO) فراهم شده است، از جمله ترتیبات کار، و بحث معلومات مهم به نیروی کار.
 3. خطرات احتمالی مختل شدن تجارت را بررسی کنید.
 4. طرح تداوم تجارت را بررسی یا تنظیم کنید که با رهنمود های ادارات دولتی و محلی سازگار باشد تا انعطاف پذیری تجارت افزایش و از کارگران و خانواده های شان حمایت شود.
 5. شناسایی و کاهش خطرات کارگران و سایر اشخاص مربوط به محل کار ناشی از قرارگرفتن در معرض کوید-19.
 6. پالیسی های داخلی و مقررات کنترول عفونت را مرور کنید، از جمله ترننگ به کارگران در مورد بهترین روش های صحت و سلامتی.
 7. حفظ الصحه محیط کار را پیشرفت دهید و اصول فاصله گذاری اجتماعی (همچنان فاصله فزیکی یاد میشود) را در محل کارعملی کنید؛ مسولیت تجارتی برای جبران خسارت کارگران را بررسی کنید، مخصوصا در بخش های که در معرض کار زیاد با کوید-19 هستند.
 8. رهنمود و پیشتیبانی از کارفرمایان و سازمانهای عضویت تجارتی (ٍEBMOs) بگیرید که میتواند نگرانی ها را به دولت برساند و مقررات پالیسی انعطاف پذیر و پایدار که به تجارت مفید است را شکل دهد.

ILO هر کدام از موارد پایین را برای شناسایی و کنترول خطرات ناشی از کوید-19 به کارمندان یا سایر اشخاص متصل به محل کار توصیه میکند:

 • مطمین شوید که کارگران از دوره دور/قرنطین و ضروریات آن مطابق رهنمود/ مشوره مسولین ملی و محلی مطلع هستند.
 • ارایه آگاهی واضح به کارگران در مورد اقداماتی که باید انجام بدهند اگر آنها خوب نیستند یا فکر میکنند علایم کوید-19 را دارند. کارمندان که علایمی را نشان میدهند و مشکوک به مبتلا شدن ویروس کوید-19 هستند باید توصیه های صحی ملی و محلی را  دنبال کنند و به فکر مراقبت های صحی باشند. بر بنیاد سازمان صحی جهان، شایعترین علایم کوید-19 تب، خستگی، و سرفه خشک است در حالیکه بعضی از مریضان ممکن است خستگی عضلات، درد، بندش بینی، آبریزش بینی، گلو درد یا اسهال داشته باشند. این علایم معمولا خفیف و تدریجی هستند.
 • مبصر آخرین توصیه ها و محدودیت های سفر باشید برای هر کسی که قصد سفر کاری را دارد
 • بررسی کنید که آیا فعالیت های کاری افراد دیگر را در معرض خطر قرار میدهد.
 • پلان احتمالی را برای مدیریت غیرحاضری کارکنان و پلان برای مدیریت کار زیاد را انجام دهید.
 • معلومات و لینک ها را در صورت که به خدمات نیاز داشته باشند برای کارمندان فراهم کنید.
 • خطوط معلوماتی صحی ملی و محلی را در مورد آخرین معلومات و رهنمود های کوید-19 پیدا کنید.

برای رهنمایی های دقیق تر، لطفا دستاویز ILO به عنوان "بازگشت مطمین به کار: رهمنود کارفرمایان در مورد پیشگیری از کوید-19،" را بخوانید که میشود در زیر دانلود یا به آن درسترسی پیدا کنید  https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_744033/lang--en/index.htm.

نوت: این رهنمود توسط دفتر ILO برای فعالیت های کارفرمایان (ILO-ACT/EMP) تهیه شده است و مشمول توصیه ها برای مقررات صحی و سلامتی و روش های پیشگیری از کوید-19 است. هدف این نشریه ارایه رهنمایی و معلومات عمومی به کارفرمایان در مورد چگونگی جلوگیری از شیوع کوید-19 در محل کار است، تا بتوانند با فکر راحت در حالی که خطر آلودگی را تا حد امکان کم نگه داشته اند به کار خود برگردند. این همچنان مفکوره های در مورد چگونگی محافظت از صحت روانی کارگران در زمان مریضی همه گیر ارایه میکند.  

در صورت که کارمندان از خانه کار میکنند، لطف نموده به رهنمود های ILO به عنوان "رهنمود کارفرمایان برای کار از خانه در واکنش به شیوع کوید-19" مراجعه کنید که میشود در زیر دانلود یا به آن درسترسی پیدا کنید https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_745024/lang--en/index.htm

نوت: این رهنمود توسط دفتر ILO برای فعالیت های کارفرمایان (ILO-ACT/EMP) برای کمک به EBMOs تهیه شده است تا رهنمود عملی را برای شرکت های عضو که پروتکول های "کار از خانه" را برای کارکنان خود در سال 2020 اجرا میکنند به عنوان یک ترتیب جایگزین موقت در جریان بحران کوید-19 فراهم کند.