رهنمود کلی برای همه (کار فرمایان، کارمندان و باز دیده کننده گان محیط کار)

•    افراد که دارای سرفه، تب و مشکلات تنفسی هستند باید در خانه بمانند و از رفتن به محل کار و جا های مزدهم جلوگیری کنند.
•    کارمندان که خودشان خوب هستند اما یکی از اعضای خانواده شان بیماری کوید-۱۹ دارد، باید به سوپروایزر خود به اسرع وقت اطلاع دهند.
•    محض رسیدن به محیط کار، دستان خود را با صابون و آب گرم برای مدت حد اقل ۲۰ ثانیه بشوید. بعدا دستان تان را با دستمال که توسط کسی دیگر استفاده نشده باشد پاک کنید.
•    دستان خود را با صابون و آب گرم برای مدت حد اقل ۲۰ ثانیه روزانه ۳۰ بار بشوید. اگر آب و صابون در دسترس ندارید، دستان خود را با ضد عفونی کننده که حاوی حد اقل ۶۰٪ الکول باشد پاک نگهدارید.
•    ضد عفونی کننده دستان را با خود داشته باشید تا در صورت نیاز و عدم دسترسی به تسهیلات دستشوی از آن استفاده کنید.
•    ماسک را طوری بپوشید که دهن و بینی تان هردو پوشانیده شود. اگر ماسک تان را فراموش کردید، از مسول محیط کار بخواهید اگر ماسک پاک داشته باشند به شما بدهند تا بپوشید.
•    از دست دادن، رو بوسی، در آغوش گرفتن، و بوسیدن دستان خودداری کنید، زیرا شما نمیدانید افراد را که شما با آنها دست میدهید و یا رو بوسی میکنید ممکن آلوده به ویروس باشند. و یا همچنان ممکن است آلوده به ویروس باشند اما علایم نداشته باشند.
•    هنگام سرفه و یا عطسه، بینی و دهان تان را با دستمال کاغذی و یا در در میان آرنج تان بپوشانید، زیرا ویروس میتواند در هوا آزاد شده و به دیگران منتقل شود.
•    از لمس کردن صورت، دهان، بینی و یا چشم هایتان خودداری کنید، زیرا ممکن است دستان شما آلوده به ویروس باشد و عفونت را پخش کنید.
•    فاصله یک متری را مراعات نماید. از افراد که از بیماری تنفسی رنج میبرند فاصله بیشتری را حفظ کنید.
•    تا زمانی که انتشار کوید-۱۹ متوقف نشده است، از عیادت بیماران خودداری کنید.
•    اگر وظیفه شما ایجاب میکند که افراد و یا سطوح را که دیگران لمس کردند لمس کنید، لطفا ماسک و دستکش بپوشید و در ختم شیفت کاری تان ماسک و دستکش تان را عوض کنید. صورت تان را با دستکش هایتان لمس نکنید زیرا ممکن است در جریان لمس سطوح ملوث با مکروبها شده باشد. ماسک ها و دستکش های استفاده شده تان را در سطل آشغال بیاندازید تا کاملا سوختانده و یا دور انداخته شوند، و بلافاصله دستان تان را با آب گرم و صابون برای مدت حد اقل ۲۰ ثانیه بشوید.