رهنمود های پیشنهادی برای کار فرمایان

•    کسانی که بیمار هستند و احساس خوب ندارند (به خصوص با مشکل تنفسی) را تشویق کنید تا به خانه بمانند و به محیط کار نروند.
•    تسهیلات دستشویی / ضد عفونی با آب روان و صابون را در محیط کار فراهم سازید تا افراد در هنگام ورود از آن استفاده نمایند. صابون مایع بهتر از صابون سخت است زیرا استفاده مکرر از یک صابون توسط افراد متعدد ممکن است سبب گسترش ویروس گردد.
•    کارمندان را تشویق کنید تا هنگام ورود و همچنین در جریان روز دستان خود را با صابون و آب گرم برای حد اقل ۲۰ ثانیه بشویند. برای هر کارمند دستمال کاغذی و یا دستمال تکه ایی که تنها یک نفر از آن استفاده کند را فراهم کنید. در صورت استفاده از دستمال تکه ایی، آنها را برای پیشگیری از انتشار مکروب ها روزانه بشوید تا سبب بیماری نگردد.
•    ضد عفونی کننده های دست که حاوی حد اقل ۶۰٪ الکول هستند را فراهم سازید، تا در صورت نبود دسترسی به آب و صابون از آن استفاده گردد.
•    سطوح که افراد مکررا لمس میکنند را بطور منظم پاک کنید.
•    مطمئن سازید تا جا های مشترک مانند تشناب ها، آشپزخانه و دهلیز ها باز هستند و درست تهویه میشوند.
•    همه کسانی که در محیط کار میایند را مکلف سازید تا با ما ماسک دهن و بینی شان را بپوشانند. برای کسانی که ماسک ندارند، ماسک پاک فراهم سازید.  مطمئن سازید تا همه مواظب ماسک خود هستند تا از آلودگی متقاطع جلوگیری به عمل آید.
•    گردهمایی اجتماعات بزرگ را محدود کنید.
•    فاصله اجتماعی یک متری را مراعات نماید. مطمئن سازید تا همه کارمندان در حالت نشسته و یا ایستاده حد اقل یک متر از همدیگر فاصله دارند. در صورت نیاز، ایستگاه های کاری را تنظیم کنید. اگر محیط کار کوچک است، ترتیب تقسیم اوقات چرخشی را برای کارمندان در نظر بگیرید و محیط کار را هر صبح و یا شام بطور منظم پاک نماید تا از انتشار مکروب ها جلوگیری گردد.
•    تا پایان این طغیان، انجام امورات که باعث تجمع و قرار گرفتن کارمندان نزدیک به یکدیگر میگردد را به تاخیر بیندازید. اگر غیر ممکن است، کوشش نماید تا فعالیت هایتان را در فضای باز و در مدت کوتاه برگذار کنید.
•    اتاق ها و دفاتر باید به شکل درست تهویه شوند، در صورت امکان، فاصله میان کارمندان حد اقل یک متر باشد.
•    مکان انتظار برای مشتریان خود را در هوای باز تدارک ببینید و سعی کنید تا فاصله یک متری مراعات گردد. از پذیرفتن تعداد زیادی از مشتریان در یک زمان و مکان خودداری کنید و سعی کنید تا مشتریان  را به شاخه های مختلف تقسیم نموده از هم دور نگه دارید.
•    از کارمندان خود بخواهید که در صورت بیمار بودن اعضای خانواده هایشان با کوید-۱۹ و یا انفلونزا را گذارش دهند. این معلومات نگه دارید.
•    لیست تمام کارمندان خود را که شامل نام، آدرس، شماره های تلیفون و یا ایمیل آنها باشد را ترتیب نماید تا در صورت ضرورت بتوانید با آنها به تماس شده و اینکه اگر کسی در ۱۴ روز گذشته مصاب به ویروس شده باشد را آگاهی دهید.
•    با نزدیک شدن فصل انفلونزا، کارمندان خود را تشویق به گرفتن واکسین انفلونزا کنید.
•    از سفر های رسمی مخصوصا در ولایات که در آنجا واقعات کوید-۱۹ وجود دارد خودداری کنید.
•    تجارت ها باید کارمندان که با بیمار مصاب به ویروس کوید-۱۹ به تماس بودند و نشانه ها و علایم ندارند را به مدت ۱۴ اجازه دهند تا به قرنطین خانگی باشند و به دفتر حضور نیابند.


1.    فرد باید تا حد امکان در یک اتاق جداگانه باشد، و اگر این امکان وجود نداشته باشد، فاصله ۱ الی ۳ متری را در تمام حالات با تمام افراد در محیط کار مراعات نماید.
2.    تا حد امکان از لمس کردن اشیای که دیگران با آنها تماس دارند خودداری کنید و وسایل شخصی مانند روتختی، صابون، بشقاب و دستمال را با دیگران شریک نسازید.
3.    دستان تانرا هر نیم ساعت برای مدت حد اقل ۲۰ ثانیه با صابون و آب گرم بشوید.
4.    هنگام عطسه و یا سرفه، دهن و بینی تان را با دستمال تکه ایی و یا کاغذی بپوشانید.
5.    از رفتن به جا های عامه مانند مسجد، بازار، شفاخانه و غیر خود داری کنید. در صورت داشتن علایم کوید-۱۹ به شماره ۱۶۶ زنگ بزنید و به دستورالعمل ها را تعقیب کنید.


•    توصیه ها و رهنمود های که توسط وزارت صحت عامه و مقامات وزارت صحت عامه  ارائه شده است را دنبال کنید. برای معلومات به روز، به وبسایت وزارت صحت عامه مراجعه نماید (MoPH.gov.af). رهنمود (مانند دست های تان را بشوید، دهان و چشمان تان را لمس نکنید و غیره)  ارائه شده توسط وزارت صحت عامه را در نقاط قابل دید برای کارمندان نصب نماید تا بخوانند.