د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د استازو د عالي شورا درېمه غونډه ترسره شوه

د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د استازو د عالي شورا درېمه غونډه د 305 غړو په ګډون نن دوشنبه د وږي میاشت پر 25مه نیټه کابل کې ترسره شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د قانون او اساسنامې پر بنسټ د استازو عالي شورا د اتاق تر ټولو لوړ ترین پریکړه کونکې مرجع ده.

دانلود