د 1398 کال د زمري میاشتي، پنځم شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د صنایعو سبز د صنعتي پارک د برښنا لومړي فاز پرانسته
- د مالیې وزارت د ګمرکونو له نوي مرستیال سره د اتاق د مشرتابه لیدنه
- اتاق کې په آنلاین بڼه د مالیاتو د ورکړې د پوهاوي غونډه جوړه شوه