د 1393 کال د خبرپاڼې دریم ګڼه

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د سوداګرۍ او صنایعو له وزیر سره د اتاق د مشرتابه کتنه
- د کشميرې کنفرانس په دوبۍ ښار کې ترسره شو
- د ولسمشرۍ له نوماندانو سره د خصوصی سکتور د مشرتابه ناسته