د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د وروستیو فعالیتونو ویډیوي کلپ