د کوچني او متوست تجارت (SMEs) لپاره د کوویډ-۱۹ د تداوم شپږ مرحله یی پلان

د کوچني او متوست تجارت (SMEs) لپاره د کوویډ-۱۹ د تداوم شپږ مرحله یی پلان

د کار نړیوال سازمان (ILO) داسی وسیلې رامنڅته کړې چی د کوچنۍ او مینڅنې سوداګرۍ په وده کې ملاتړ او کمک کوی او د کوویډ-۱۹ بحران په جریان کې د سوداګرۍ د دوام پلان لري او دا وسیلی چی دکار نړیوال سازمان عملی کوی په ډیرحد کی د هغه سوداګریو سره مرسته کوی چی محدوده منابع لري.

دا وسیلی به سوداګری ته لاندی وړتیاوی وکری:

  1. دخپلی سوداګرۍ خطراو زیانمنی کچه وارزوی.
  2. د سوداګرۍ لپاره د خطراو اضطراري سیسټم جوړول.

د دی وسیلې هدف دادی چۍ د خطر پروفایل هر سوداګریځ شرکت ته رامینخ ته کړی او د کوویډ-۱۹ په  وړاندی د زیانمنی کچې د تثبیت لپاره لاندې هر یو د اغیزو شرایط وړاندی شوی:

  1. خلک: دکارکونکو او د هغوی د کورنی ژند.
  2. پرسې: سوکاګریز عملیات.
  3. ګټي: تولیدی عاید.
  4. مشارکت: د سوداګرۍ فالیتونو ترسره کولو لپاره د ښه چاپیریال رامینڅته کول.

دا وسیله په دوو برخو ویشل شوی ده.

  1. د خطر ارزونه: لومړۍ برخه د خطر ارزونه ده چې تاسویې کولی شئ ژر تر ژره یې ترسره کړئ دا مرحله ستاسو سوداګري ته دخطر کچه معلوموی.
  2. شپږ مرحله یي پروسه: د دی وسیلی دوهمه برخه شږ مرحله یی پروسه ده- او ده خیالی (SME) مثال کارول، سوداګرۍ ته د دوام ورکولو کی مرسته کولو لپاره ښه مثال دی.

د ILO توکی ته د لاسرسي لپاره، مهربانی وکړئ د ILO معلومات ته مراجعه وکړئ چی عنوان یی " د کوید-۱۹ شپږ مرحله یي پروسه د سوداګرۍ د دوام پلان لپاره،" چی کولای شی د لاندی لینک نه یی ډاونلوډ یا ورته لاسرسی وکی

 https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_740375/lang--en/index.htm.

یادونه: دا د کوید-۱۹ شپږ مرحله یي پروسه د سوداګرۍ د دوام پلان لپاره د ILO دفتر در کارګران فعالییت لپاره (ILO-ACT/EMP) وده شوی دی.